back
vaapsa

gaIt: saaiqayaa
if,lma: saaiqayaa
saMgaItkar: e Aar rhmaana
gaItkar: gaulaja,ar
gaayak: saaonaU inagama

saaiqayaa ha
saaiqayaa ha
mawma mawma torI yao gaIlaI h^MsaI
saaiqayaa ha
saaiqayaa ha
sauna ko hmanaoM saarI pIlaI h^MsaI
Aao hao Aao hao hao hao

h^MsatI rho tU h^MsatI rho hyaa kI laalaI iKlatI rho
ja,ulf, ko naIcao gad-na po saubahao Saama imalatI rho
h^MsatI rho tU h^MsatI rho hyaa kI laalaI iKlatI rho
ja,ulf, ko naIcao gad-na po saubahao Saama imalatI rho
saaoMQaI saI h^MsaI torI iKlatI rho imalatI rho

Aao
Aao
pIlaI QaUp phna ko tuma doKao baaga maoM mat jaanaa
Ba^Mvaro tumakao saba CoD,oMgao fUlaaoM maoM mat jaanaa
mawma mawma h^Msa do ifr sao
saaonaa saaonaa ifr sao h^Msa do
taja,a igaro p<ao kI trh sabja, laa^na pr laoTo huyao
saat rMga hOM baharaoM ko ek Ada maoM lapoTo huyao
saavana BaadaoM saaro tumasao
maaOsama maaOsama h^Msato rhnaa
mawma mawma h^Msato rhnaa
saaiqayaa ha
saaiqayaa ha
mawma mawma torI yao gaIlaI h^MsaI
saaiqayaa ha
saaiqayaa ha
sauna ko hmanaoM saarI pIlaI h^MsaI

kBaI naIlao Aasamaa^M po calaao GaUmanaoM calaoM hma
kao[- Aba` imala gayaa tao ja,maIM po barsa laoM hma
torI baalaI ihla ga[- hO kBaI Saba camak ]zI hO kBaI Saama iKla ga[- hO

$ $ $ $ $ $ $
toro baalaaoM kI pnaah maoM hao yao isayaah rat gauja,ro
torI kalaI kalaI Aa^KoM kao[- ]jalaI baat ]tro
torI [k h^MsaI ko badlao maorI yao ja,maIna lao lao maora Aasamaana lao lao
saaiqayaa ha
saaiqayaa ha
mawma mawma torI yao gaIlaI h^MsaI
saaiqayaa ha
saaiqayaa ha
sauna ko hmanaoM saarI pIlaI h^MsaI

baf,- igarI hao vaadI maoM
}na maoM ilapTI isamaTI hu[-
baf,- igarI hao vaadI maoM AaOr h^MsaI torI gaU^Mjao
}na maoM ilapTI isamaTI hu[- baat kro Qauvaa^M inaklao
garma garma ]jalaa Qauvaa^M narma narma ]jalaa Qauvaa^M

back
vaapsa

saMSaaoQana version: 1.00
AMitma spSa- last updated: 15/11/2002
p`stuit presented by: V S Rawat