back
vaapsa

gaIt: saOyaaM
if,lma: naayak d iryala hIrao
saMgaItkar: e Aar rhmaana
gaItkar: AanaMd baxaI
gaayak: sauinaiQa caaOhanaÊ hMsa raja hMsa

Aaoh saOMyaaM
AaAao jaI pQaarao maaoro idla kI
AaAao jaI pQaarao maaoro idla kI
AaAao jaI pQaarao maaoro idla kI
AaAao jaI pQaarao maaoro idla kI

saOMyaaM pkD, ba[-yaaM
saOMyaaM pD,UM p[-yaaM
calaao saOMyaaM taraoM kI C[-yaaM

saOMyaaM pkD, ba[-yaaM
saOMyaaM pD,UM p[-yaaM
calaao saOMyaaM taraoM kI C[-yaaM
saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM
saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM
Aaoh saOMyaaM

Kola rha hU^M maOM tlavaar sao KolaUM kOsao toro Pyaar sao
Kola rha hU^M maOM tlavaar sao KolaUM kOsao toro Pyaar sao
Aagao pICo BaUla BaulaOyaaM inaklao kOsao tora sa[-yaaM

saOMyaaM pkD, ba[-yaaM
saOMyaaM pD,UM p[-yaaM
calaao saOMyaaM taraoM kI C[-yaaM

saOMyaaM pkD, ba[-yaaM
saOMyaaM pD,UM p[-yaaM
calaao saOMyaaM taraoM kI C[-yaaMtU rajaa tU naota basa hO naama ka
tU pI ema tU saI ema iksa kama ka
labaaoM po igalao hOM naja,r maoM savaala
tora gaaora mauKD,a huAa @yaaoM laala
saba ko ddI- Aao baddI- kOsaI torI yao K,udgajaI-
lao ko Aa[- maOM yao AjaI- ha^M kr naa kr torI majaI-
saOMyaaM
saOMyaaM pkD, ba[-yaaM
saOMyaaM pD,UM p[-yaaM
calaao saOMyaaM taraoM kI C[-yaaM

saOMyaaM pkD, ba[-yaaM
saOMyaaM pD,UM p[-yaaM
calaao saOMyaaM taraoM kI C[-yaaM
saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM
saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM
Aaoh saOMyaaM

AaAao jaI pQaarao maaoro idla kI
AaAao jaI pQaarao maaoro idla kI
AaAao jaI pQaarao maaoro idla kI
AaAao jaI pQaarao maaoro idla kInahIM yao baovaf,a[- nahIM maOM hrjaa[-
ik idna rat torI mauJao yaad Aa[-
naa mauJao caOna Aayaa naa mauJao naIMd Aa[-
Cna sao TUT ga[- maorI AMgaD,a[- ha^M maorI AMgaD,a[-
Pyaar kI caunarI Pyaar kI caunarI p`oma kI caaolaI
lao ko nayanaaoM kI yao DaolaI
maOM Aayaa hU^M Aao hmajaaolaI
maOM Aayaa hU^M Aao hmajaaolaI
Aajaa KolaoM Aa^MK imacaaOlaI

saOMyaaM pkD, ba[-yaaM
saOMyaaM pD,UM p[-yaaM
calaao saOMyaaM taraoM kI C[-yaaM

saOMyaaM pkD, ba[-yaaM
saOMyaaM pD,UM p[-yaaM
calaao saOMyaaM taraoM kI C[-yaaM
saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM
saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM saOMyaaM
Aaoh saOMyaaM

SaIYa-k jaap
SaIYa-k jaap

back
vaapsa

saMSaaoQana version: 1.00
AMitma spSa- last updated: 15/11/2002
p`stuit presented by: V S Rawat