back
vaapsa
 

if,,lma

mauKD,a

saMgaIt inado-Sak

gaItkar

gaayak

Qama-yaaowa

Main Delhi ka Shehjada
maOM idllaI ka Sahjaada

e Aar rhmaana

pI ko imaEaa

esa pI baalaasauba`maNyama

Qama-yaaowa

Muzko lagta hai
mauJakao lagata hO

e Aar rhmaana

pI ko imaEaa

esa pI baalaasauba`maNyama

back
vaapsa

saMSaaoQana version: 1.00
AMitma spSa- last updated: 15/11/2002
p`stuit presented by: VSRawat